EN PL

Warto wiedzieć

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów a właściwość miejscowa sądu

01 luty 2016

Z dniem 24.01.2016 r. weszła w życie istotna zmiana dotycząca dochodzenia odszkodowań z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zgodnie z tą zmianą powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wytacza się obecnie wyłącznie przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego zdarzeniem powodującym szkodę albo przed sąd właściwy dla miejsca zaistnienia tego zdarzenia. W braku wskazanych wyżej podstaw właściwości miejscowej powództwo można wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej. Przelew wierzytelności nie wpływa na właściwość sądu. Zmianę tą wprowadzono przepisem art. 34a, który dodano do ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

Joanna Idzikowska - Kania, radca prawny